Copyl är resursplanering i molnet.


Copyl ger dig kontroll...

... över alla uppdrag

... över alla kollegor

... och det ger högre vinst.


Branschlösningar

Copyl förenar alla branscher och låter användarna dra nytta av andra branschers kunnande kring resurplanering. Alla har nämligen samma behov; att definiera vad som ska göras, planera det, utföra det och sedan följa upp det.

Användarvänlig ärendehantering

Ett ärende kan vara en arbetsuppgift, en del i ett projekt eller en fråga som ska besvaras. Du kopplar enkelt ärendet mot ett företag, projekt, kontaktperson och sammanhang i ett och samma gränssnitt.

Du kan sätta upp en e-postlåda i Copyl där alla inkommande mejl blir till ärenden i era ärendelistor. Eller integrera Copyl mot ert egna ärendehanteringssystem.

Avancerade funktioner
Ärendehanteringen har en del avancerade funktioner som är lätta att använda, t.ex.

 • återkommande ärenden
 • delegering av ärende
 • koppling mot SLA (Support Level Agreement)

Integrerat med planeringen
Copyls ärendehantering är integrerat med resursplaneringen så att du kan enkelt boka när ärendet ska utföras och av vem i t.ex. ärendebilden och ärendelistan.

Ärendebilden i Copyls Ärendehantering

Dynamisk projekthantering

Copyls dynamiska arkitektur gör det möjligt att hantera projekt på många olika sätt. Ett it-projekt, ett förvaltningsprojekt, en fastighet eller ett omsorgsuppdrag hanteras i samma system tack vare att användarna kan styra hur projekten ska fungera.


Funktionalitet för alla
Projekthanteringen kan användas av alla och ni väljer själva vilka funktioner som ska vara aktiva, tex:

 • Boka upp resurser i resursplaneringen
 • Tidrapportering
 • Ärendehantering
 • Fakturering
 • Dokumentarkiv
 • Projektfaser
 • Servicenivåavtal (SLA)
 • Bjuda in externa projektdeltagare

Tidrapportering och fakturering

Copyls tidrapportering är sammankopplad med både planeringen, ärendehanteringen och projekthanteringen.

Tidrapportering via mobilen
Copyl är helt responsivt vilket innebär att webbplatsen anpassar sig efter användarens webbläsare. Användaren ser både sin planering och sina tidrapporter per dag och kan enkelt skapa ny tidrapport eller göra en tidrapport av planeringen.

Följ upp mot planeringen
Om du har en känsla av att allt som planeras inte utförs får du full kontroll på det i Copyl.

Fakturera enkelt
Faktureringsfunktionen i Copyl har två lägen: du kan välja att bara göra faktureringsunderlag som du använder i ditt egna fakturaverktyg eller så går du hela vägen med Copyl och låter Copyl göra dina fakturor.

Tidrapportera via mobilen med Copyl

Tidrapportera via mobilen är enkelt och smidigt.

Hantera dina fastigheter i Copyl

Ett unikt fastighetssystem för små och stora fastighetsbolag.

Enda riktiga planeringssystemet för fastighetsbolag

Vi har skapat ett "skal" till Copyls kraftfulla resursplanering och ärendehantering som är specialgjort för fastighetsbolag och teknisk förvaltning.

Effektivt fastighetsunderhåll

Felanmälan och deras planerade åtgärder samlas med ronderingar och planerat underhåll. Kontaktuppgifter till alla leverantörer och hyresgäster i ett samlat register.

Administrativ kontroll

Hyresavtal hanteras per objekt och leverantörsavtal läggs på valfri nivå och ett avtal kan innefatta flera objekt och fastigheter. Nyckelhantering håller ordning på era nycklar.

Fullfjädrat fastighetssystem på Copyl.com
Fullfjädrat fastighetssystem på Copyl.comKlicka och dra i planeringsschemat för att ändra i planeringen.

Unikt säljstöd för tjänsteföretag

Säljstödet är specialiserat för tjänsteföretag och är kopplat både mot planeringen och kompetenshanteringen för att ge dig en helhetsöverblick.

Registrera era leads
Potentiella affärer och anbud/offerter hanteras enkelt i Copyl. De kan kopplas mot avdelningar i din organisation och det går att kategorisera dem så du får information om tex alla offentliga anbudsförfrågningar.

Sök efter rätt kompetens
Upphandlingar kräver ibland att du kan ta fram rätt CV på konsulter och Copyl gör det superenkelt åt dig.

Preliminärplanera resurserna
När du planerar affären kan du preliminärboka resurserna i Copyl och när affären går i lås konverterar Copyl säljprojektet till ett uppdrag och all planering fastslås.

Leadshantering med Copyl

Priser

Vi vill att ni tjänar pengar från första dagen

Vi har prissatt Copyl så att både små och stora företag tjänar pengar från första dagen med Copyl. Dessutom har du 30 dagar att testa Copyl kostnadsfritt på.

Flexibel licensmodell

Vi tänker att molnbaserade tjänster ska ha en flexibel licenslösning som gör det möjligt att flytta, säga upp och och köpa nya licenser på direkten. Det finns inga bindingstider hos oss utan du köper de antal du behöver varje månad.

Inga extra moduler eller startup-kostnader

All funktionalitet i Copyl ingår i en Premium-licens. Vi har inga extra moduler att köpa till utan ni väljer vilka funktioner ni vill använda och stänger av resten.

Copyl Premium licens

AnvändarePris/anv/mån
1-49949 kr*
500-99939 kr
1000+29 kr**
**Maxpris per månad är 95.000 kr
(oavsett antal användare)

* Om ni väljer att betala en gång per år så blir priset ännu lägre (45 kr).

Skolor och startups använder Copyl gratis


Startups

Skolor

Välgörenhetsorganisationer

Vi tror att individer som utvecklas också utvecklar världen vi bor i. Vi vill hjälpa människor med idéer att förverkliga dem. Vi vill också hjälpa dem som hjälper andra. Därför kan startups, skolor och välgörenhetsorganisationer använda Copyl utan licenskostnad.

Registrera er som vanligt och skicka ett mejl till support@copyl.com för att få använda Copyl utan kostnad.


Tjänster - införande

Vi hjälper gärna till att införa Copyl i er organisation.

Uppstart

Vi har ett möte med er kring era behov och sätter upp mål och en tidsplan.

Utbildning

Vi utbildar olika användargrupper, tex ledningsgrupp, superanvändare och vanliga användare. Ni får lära er alla uppsättningsmöjligheter och ni får en överblick över vilka funktioner som ger mest nytta för er.

Integration och support

Vi hjälper er med integration till andra system, tex ekonomisystem. Vi kan också erbjuda olika supportpaket beroende på era behov.

Några av våra kunder

Vi finns i stort sett i alla branscher och vi har användare över hela världen.

Har du frågor?

Vi finns till för dig och vi att hjälpa till.

Du kan också hitta svar på dina frågor i vår svarsbank.

Copyl is Resource Planning (ERP)


Copyl gives you control ...

... over all assignments

... over all employees

... and it results in higher profits.


Industry Solutions

Consulting Agencies

Resource planning, time reporting, weekly planning, billing, ITIL/Agile...

Real Estates

Real estate, property, tenants, contracts, key management, tenant support...

Social Care

Patients, roster, documentation, planning, monitoring...

User-friendly Task Management

A case can be a task, a part of a project or a question to be answered. You simply connect the case against a company, projects, contact and contexts in a single interface.

You can set up a mailbox in Copyl where all inbound emails are to cases in your file lists. Or integrate Copyl against your own case management system.

Advanced features
Task management has some advanced features that are easy to use, for example,

 • recurrent todos
 • delegation of tasks
 • association w. SLA (Support Level Agreement)

Integrated planning
Copyls task management is integrated with resource planning so that you can easily book when the matter is to be performed and by whom, for example, case image and the case list.

Task form

Dynamic Project Management

Copyls dynamic architecture makes it possible to manage projects in many different ways. An IT project, a management project, a building or a caring tasks are handled in the same system because users can control how projects should operate.


Functionality for all
Project management can be used by anyone, and you can choose which functions are active, for example:

 • Book up resources in the resource planning
 • Timesheets
 • Task Management
 • Billing
 • Document Management
 • Project Phases
 • Service Level Agreements (SLA)
 • Invite external project members

Timesheets and Billing

Copyls time reporting is linked to both the planning, case management and project management.

Time reporting via mobile phone
Copyl is fully responsive which means that the website adapts to the user's web browser. The user sees both the planning and the timesheets per day and can easily create new timesheet or make a timesheet of planning.

Follow up against planning
If you have a feeling that everything is planned not performed, you get full control of it in Copyl.

Bill conveniently
Billing function in Copyl has two modes: you can choose to only make detailed billing information that you use in your own billing tool or go all the way with Copyl and allows Copyl make your invoices.

Time reporting by mobile phone in Copyl

Report time via the mobile phone is easy.

Manage your real estate in Copyl

A unique property management system for small and large real estate companies.

The only real planning system for real estate companies

We have created a "skin" to Copyls powerful resource and task that is specially made for real estate companies and technology management.

Effective property maintenance

Fault reporting and their planned measures together with patrols and planned maintenance. Contact information for all suppliers and tenants in a single register.

Administrative control

Rental agreements are handled per object and supplier contracts added at any level and an agreement may include multiple objects and properties. Key Management keeps track of your keys.

Full fledged property system in Copyl.com
Full fledged property system in Copyl.comClick and drag in planning the schedule to change the planning.

Unique CRM for service companies

Sales support is specialized for the service and is linked to both the planning and management expertise to give you a complete overview.

Register your leads
Potential deals and tenders / quotations are easily managed in Copyl. They may be linked to the departments in your organization, and it is possible to categorize them as you get information like all public tenders.

Find the right competence
Tenders sometimes require you to develop the right resume on consultants and Copyl makes it super easy for you.

Preliminary plan resources
Resources are preliminary booked on each tender. When a tender becomes a contract, all preliminary planning is converted to regular planning.

Lead Management with Copyl

Pricing

We want you to make money from day one.

We have priced Copyl so that both small and large companies are making money from day one with Copyl. Additionally, you have 30 days to try Copyl completely free on.

Flexible licensing model

We think that cloud services must have a flexible licensing solution that makes it possible to move, release and and buy new licenses immediately. There are no bindings times with us, you buy the number you need each month.

No extra modules or startup costs

All functionality in Copyl included in a Premium license. We have no additional modules to purchase, but you choose what features you want to use and turn off the rest.

Copyl Premium license

UsersPrice/user/month
1-499€4.99 / $5.59 *
500-999€3.99 / $4.45
1000+€2.99 / $3.29 **
**Maximum price per month is €9.500 / $10.900
(regardless of the number of users)

* If you choose to pay once a year, the price will be even lower (€4.50 / $5.19).

Schools and startups are using Copyl for free


Startups

Schools

Charities

We believe that individuals who develop also develops the world we all live in. We want to help people with ideas to realize them. We also want to help those who help others. Therefore, startups, schools and charities use Copyl with no license fee.

Register as usual and send an email to support@copyl.com for using Copyl at no cost.


Some of our Customers

Samhall are using Copyl
MSB are using Copyl
Mitab are using Copyl
GDM are using Copyl
Ebab are using Copyl
Faculta are using Copyl
Stockhoms Universitet are using Copyl
Sundsvalls kommun are using Copyl
N62 are using Copyl
OurEnergy/Collectric are using Copyl